A Lovassy László Gimnázium - Speciális matematika tagozat

dr. Pressing Lajos:

Mi köze a matematikai intuíciónak a keleti misztikához?

1972-ben végzett a speciális matematika tagozaton.

1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán szerzett pszichológusi oklevelet.
1979-ben ugyanitt doktorált, majd az OTKI-ban klinikus szakpszichológusi oklevelet szerzett.

1987-ig az egykori Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben dolgozott klinikai pszichológusként.

1987-ben egyházi szolgálatba lép, 1989-ben buddhista pappá szentelik. 1997-ben a magyarországi Buddhista Misszió ügyvivõjének választják. 2007 óta vonalhordozó meditációs mester.

Fõ kutatási területe:
a keleti és nyugati kultúrák közötti kapcsolódási pontok, ókori és középkori indiai bölcselet, a népmesékben áthagyományozott szellemi tanítások.

Elõadás-kivonat:

A modern tudományok, elsõsorban a mikrofizika fejlõdése a múlt század 30-as éveitõl fokozatosan szétfeszítette a hagyományos európai gondolkodás kereteit. A humán tudományok Nyugat-központúsága miatt ugyanakkor még mindig kevéssé közismert, hogy a fizika új felfedezései sokkal jobban illeszkednek a keleti, mint a nyugati bölcseletek szemléleti alapjaihoz.

A modern nyugati és az ókori keleti világkép néhány alapvetõ párhuzama:

(i) Az érzékszervi észlelésben megjelenõ kompakt "anyagi" világ illuzió, az anyagi struktúrák az alaposabb vizsgálatban ürességgé és energiává foszlanak szét.
(ii) Az anyagi tények relativitásának elve.
(iii) A valóságban nem létezik "objektív" megismerés, mert minden megismerés elválaszthatatlan a megismerõ szubjektumtól és a megismerés módszereitõl.
(iii) Az arisztotelészi logika az anyagi jelenségek mélyebb leírására éppúgy alkalmatlan, mint a szellemi valóságok megfogalmazására. Indiában már a kora középkortól léteztek többértékû logikai rendszerek.

A nyugati tudomány szemléletváltásában fontos szerepet játszottak az új fizikai modellek alapjául szolgáló matematikai rendszerek. A matematikai intuíció és a keleti bölcselet között azonban egy sokkal közvetlenebb kapcsolat is létezik:
a keleti meditáció lényege pontosan annak a közvetlen, mély összefüggéseket hirtelen a tudatba emelõ nem-fogalmi belátásnak a tudatos fejlesztése, mint amely az intuícióban olykor spontán módon is megnyilatkozik.